13.10.2020

Wsparcie dla działalności kulturalnej

Autor: Katarzyna Kobyłecka, Radca Prawny

7 października 2020 roku ogłoszono Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 2020 roku w sprawie wsparcia finansowego jednostek prowadzących działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca (dalej: „Rozporządzenie”). Rozporządzenie wydano na podstawie tzw. „Tarczy antycovidowej”.

Rozporządzenie obowiązuje od dnia 8 października 2020 roku.

Wsparcie przyznawane w ramach Rozporządzenia pochodzić będzie z funduszu specjalnie stworzonego na te potrzeby. Prognozowany budżet będzie wynosił 400 milionów złotych.

Kto może skorzystać ze wsparcia?

Samorządowe instytucje artystyczne (takie jak: teatry, opery, zespoły pieśni i tańca, zespoły chóralne, filharmonie, orkiestry symfoniczne i kameralne) oraz organizacje pozarządowe prowadzące działalność w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca.

Beneficjentami wsparcia przyznawanego w ramach Rozporządzenia są również przedsiębiorcy z branży związanej z teatrem, muzyką lub tańcem, jak również przedsiębiorcy świadczący usługi wspomagające te działalności przez organizację zaplecza technicznego.

Najprościej – aby wnioskować o wsparcie, wyżej wymienione podmioty powinny prowadzić działalność gospodarczą zgodną z następującymi grupami kwalifikacyjnymi Polskiej Kwalifikacji Działalności (PKD):

77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane  
90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych    
90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych 
93.29.B – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Wysokość i cel wsparcia

Wsparcie przyznawane jest do wyczerpania środków, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 roku. Wsparcie ma finansować lub refinansować koszty kwalifikowane (w rozumieniu art. 53 ust. 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014) ponoszone w okresie od 12 marca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, w następującej wysokości:

a.  Samorządowe instytucje artystyczne – 40% utraconych przychodów netto z działalności statutowej oraz dodatkowej;

b.  Organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy – 50% utraconych przychodów netto.

Podstawą obliczenia wysokości wsparcia są utracone przychody netto z okresu od dnia 12 marca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku  w stosunku do tych uzyskiwanych w analogicznym okresie 2019 roku.

Jak uzyskać wsparcie

Na podstawie wniosku. Wniosek składa się tylko raz, do dnia 21 października 2020 roku. Wnioski powinny być adresowane albo do Instytutu Muzyki i Tańca albo do Instytutu Teatralnego.

Instytuty mają 14 dni od dnia rozpatrzenia wszystkich wniosków złożonych w naborze wniosków na przekazanie informacji o kwocie przyznanego wsparcia finansowego w podziale na poszczególne podmioty. Po ogłoszeniu decyzji, podmiot uzyskujący wsparcie zawiera z odpowiednim Instytutem umowę na przyznanie wsparcia.

Przyznane wsparcie należy wykorzystać w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2020 roku, natomiast do dnia 15 stycznia 2021 roku trzeba przedstawić odpowiedniemu Instytutowi informację o jego wykorzystaniu.