Specjalizacje

Obszary biznesowe

w ramach których doradzamy zarówno podmiotom rozpoczynającym działalność, jak i tym o ugruntowanej pozycji rynkowej, wspierając je we wszystkich prawnych aspektach ich aktywności biznesowej
(obsługa 360): 

Media i Telekomunikacja, w tym Prasa, Radio, Internet, TV (także interaktywna).

Reklama, w tym ATL, BTL, digital, social i influencer marketing, display, programmatic. 

Kultura i sztuka, w tym rynek dzieł sztuki oraz wykorzystanie tych dzieł w działalności komercyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem reklamy.

Biznes rozrywkowy, w tym szczególnie produkcje audiowizualne (filmy, seriale, programy, programy rozrywkowe i inne) oraz platformy VOD, dostępne zarówno w modelu streaming, jak i downloading, niezależnie od sposobu uzyskiwania przychodu (SVOD, TVOD, AVOD, NVOD etc.).

Content, w tym grafika, teksty, zdjęcia, produkcje audiowizualne i audialne, komercyjne i niekomercyjne; rozporządzanie contentem oraz jego ochrona.

Nowe Technologie i biznes online, w tym e-commerce, usługi elektroniczne, platformy SaaS i na zasadach licencyjnych, badania i analizy danych, chmury obliczeniowe, targetowanie behawioralne, programmatic.

IT, w tym zarówno tworzenie, wdrażanie oraz inne działania związane z oprogramowaniem; świadczenie usług programistycznych; tworzenie oprogramowania na miarę, dostosowywanie istniejących rozwiązań do potrzeb zamawiającego; rozporządzanie assetami IT.

R&D, w tym wszelka działalność w zakresie badań i rozwoju, ochrona tajemnicy opracowywanych rozwiązań i innych rezultatów R&D, chronionych prawami własności przemysłowej, a przede wszystkim wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych; Finansowanie i obsługa projektów badawczo – rozwojowych.

Własność Intelektualna

Kompleksowe doradztwo w zakresie prawa własności intelektualnej (IP),
w tym w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych, praw do baz danych, praw własności przemysłowej (wynalazki, wzory, znaki towarowe etc.) oraz innych praw wyłącznych i niewyłącznych dotyczących dóbr
o niematerialnym charakterze (takich jak utwory, artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy, bazy danych, wynalazki, wzory użytkowe
i przemysłowe, topografie układów scalonych, znaki towarowe
oraz know-how).

Usługi w tym zakresie obejmują m.in.

 • badanie chain of title assetów IP
 • ocena możliwości ochrony oraz wsparcie w uzyskiwaniu ochrony assetów IP
 • rekomendacje dotyczące obrotu i zabezpieczenia assetów IP
 • weryfikacja i wsparcie negocjacyjne w zakresie kontraktów obejmujących kwestie IP
 • analiza spraw spornych oraz wsparcie w przedsądowych i sądowych działaniach prawnych dotyczących assetów IP

Usługi elektroniczne

Kompleksowe wsparcie w zakresie świadczenia usług elektronicznych, w tym zarówno e-services (usługi online), jak i e-commerce (sprzedaż online), przy uwzględnieniu obowiązujących regulacji polskich, unijnych i międzynarodowych.

Usługi w tym zakresie obejmują m.in.:

 • ocenę możliwości prowadzenia biznesu online 
 • wsparcie w wyborze oraz dostosowaniu modelu prawno-biznesowego  
 • opracowywanie oraz wdrażanie dokumentacji, zarówno udostępnianej publicznie (regulaminy, warunki korzystania, legal notes), jak i wewnętrznej (procedury regulujące procesy biznesowe, np. HR, Sales, Marketing, Client Service)

Ochrona danych osobowych & Compliance

Ocena oraz dostosowywanie działalności biznesowej do obowiązującego prawa oraz norm regulacyjnych, w tym RODO, prywatność, AML oraz inne, istotne dla  określonych obszarów biznesowych.

Usługi w tym zakresie obejmują m.in.:

 • kompletne wdrożenia, doradztwo prawne, organizacyjne oraz technologiczne w zakresie dostosowania się do odpowiednich regulacji
 • audyty przed- oraz powdrożeniowe
 • symulacje kontroli organu nadzorczego 
 • analiza rozwiązań biznesowych zgodnie z zasadami privacy by design oraz privacy by default

Kontrakty oraz negocjacje biznesowe

Wsparcie 360 w zakresie opracowywania draftów, negocjacji  i wykonywania umów oraz sporządzania dokumentacji zewnętrznej (w tym regulaminów, warunków świadczenia usług, polityk, oświadczeń), jak również wewnętrznej (procedur, analiz etc.).

Usługi w tym zakresie obejmują m.in. 

 • przeprowadzanie analizy biznesowej i prawnej kontraktów
 • opracowywanie standardowych kontraktów oraz kontraktów made-to-measure 
 • sporządzanie opinii w zakresie ryzyk biznesowych i prawnych
 • opracowywanie strategii i taktyki negocjacyjnej oraz prowadzenie negocjacji

Postępowania

Prowadzenie spraw spornych zarówno na etapie przedsądowym, jak i w ramach zastępstwa w postępowaniach przed sądami oraz innymi organami, w tym także w ramach obcej jurysdykcji.

Usługi w tym zakresie obejmują m.in.:

 • wsparcie w negocjacjach na etapie sądowym oraz pozasądowych
 • opracowywanie ogólnej strategii oraz taktyki w ramach postępowania
 • weryfikacja prowadzonych postępowań w obszarach biznesowych naszej specjalizacji
 • reprezentowanie w sądzie oraz przed organami
 • zastępowanie lub wsparcie w postępowaniach związanych z uzyskiwaniem praw wyłącznych do wynalazków, wzorów, znaków towarowych i innych chronionych prawami własności przemysłowej (PL, UE, jurysdykcje obce)

Zarządzanie kryzysowe

Praktyka zarządzania kryzysowego obejmuje swoim zakresem szerokie spektrum zróżnicowanych działań nie tylko prawnych, ale także PRowych, zarządczych czy HRowych, dostosowanych każdorazowo do wymagań danej sytuacji zaistniałej u konkretnego Klienta. Oferta Firmy Rainka (a także – o ile to okaże się niezbędne – jej zaufanych partnerów będących wybitnymi ekspertami w swoich dziedzinach) jest sztandarowym przykładem oferty tailor-made, przygotowanej ściśle w oparciu o dynamiczne wymagania konkretnego zdarzenia.

Zarządzanie kryzysowe obejmuje zasadniczo trzy podstawowe etapy:

 1. antycypowanie zdarzeń skutkujących wystąpieniem problematycznej sytuacji (szczególnie przy stałej, kompleksowej obsłudze naszych Klientów);
 2. natychmiastowa, wielopłaszczyznowa reakcja na zaistniałe zdarzenie, w tym wsparcie przy ustaleniu jego źródła oraz mitygowanie jego negatywnych skutków;
 3. audyt pokryzysowy i implementacja ulepszeń mających na celu minimalizację ryzyka podobnych zdarzeń w przyszłości.

Niewątpliwą zaletą usług Firmy Rainka w zakresie zarządzania kryzysowego jest jej kompleksowość. Nasz zespół, wspierany przez niezależnych ekspertów, działa efektywnie i wielokierunkowo, by zmaksymalizować oraz – co kluczowe – przyspieszyć pozytywny efekt podejmowanych inicjatyw.